Mandarin Garden

Thế Giới Vân Tay trân trọng gửi tới quý khách hàng danh sách các căn hộ tại Mandarin Garden đã sử dụng khóa vân tay ADEL do Thế Giới Vân Tay cung cấp và lắp đặt.

 

Tòa A:

Phòng 0503 tòa A, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1006 tòa A, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 2301 tòa A, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1204 tòa A Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1202 tòa A, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

 

Tòa B1:

Phòng 1101 tòa B1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Phòng 1205 tòa B1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL 5500

Phòng 1201 tòa B1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Phòng 1003 tòa B1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa B2:

Phòng 2210 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1106 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1407 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1209 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1707 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1801 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0609 tòa B2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa C1:

Phòng 0314 tòa C1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1413 tòa C1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa C2:

Phòng 1207 tòa C2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0310 tòa C2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 2508 tòa C2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 2103 tòa C2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Phòng 1209 tòa C2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa C3:

Phòng 1201 tòa C3, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0703 tòa C3, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1501 tòa C3, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0203 tòa C3, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0802 tòa C3, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa D1:

Phòng 0509 tòa D1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 0304 tòa D1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1903 tòa D1, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

 

Tòa D2:

Phòng 0707 tòa D2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Phòng 1207 tòa D2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Phòng 1909 tòa D2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-8908

Phòng 1506 tòa D2, Mandarin Garden- Khóa vân tay ADEL US3-6

Trả lời